ЗПОО

ЗАКОН за професионалното образование и обучение Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 5.11.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, попр., бр. 63 от 4.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 08.02.2008 г., в сила от 08.02.2008 г.; изм., бр. 26 от 07.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 02.07.2010 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.; изм., бр. 70 от 09.08.2013 г.; изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г.; изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 92 от 06.11.2018 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел и обхват на закона

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;
3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори.
4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за предучилищното и училищното образование, подзаконовите актове по прилагането му и държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не е предвидено друго.

Цел на системата на професионалното образование и обучение

Чл. 2. Системата на професионалното образование и обучение подготвя гражданите за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.

Целияат текст на закона - тук