Моята България

Моята България – Модул 1

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 1.

Акцентът в обучителната програма е поставен върху представянето на учебното помагало „Моята България“ – първа част. Книгата е издание на „Просвета“ и Фондация “Българска Памет” и е одобрена от МОН. В нея са включени последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Освен с нови научни факти, учителите ще се запознаят с разнообразни методи на преподаване, които целят да засилят интереса на учениците към българската история, да формират умения за изграждане на трайни знания и да възпитават у младите хора родолюбие и историческа памет. 

Обучителната програма е насочена към учители по човек и общество от начален етап, както и към учители по история и цивилизации от прогимназиален етап. Формата на обучение е частично присъствена. Продължителността на програмата е 16 академични часа с придобиване на 1 брой квалификационен кредит.

Обучители: Лизбет Върбанова–Йонева, Пламен Павлов, Пламен Митев Веселина Вачкова, Теодора Борисова–Петрова