Моята България – Модул 2

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 2.

Акцентът в обучителната програма е поставен върху представянето на учебното помагало „Моята България“ – втора част. Книгата е издание на „Просвета“ и Фондация “Българска Памет”.

Този обучителен модул е подходящ за учители по история и цивилизации от прогимназиален и гимназиален етап. Основната цел на програмата е надграждане на научно-професионалната компетентност на учителите, преподаващи в съответните класове. В процеса на обучението ще се осъвремени прочитът на събитията и фактите от българската история, ще се работи с допълнителни рубрики – илюстрации, личности и документи, чрез които учителите ще успеят да формират аналитичност и критично мислене в учениците.

Обучители: Лизбет Върбанова–Йонева, Пламен Павлов, Пламен Митев Веселина Вачкова, Теодора Борисова–Петрова