ТЕМА: „Стратегическо планиране“.

Програмата се състои от две части, всяка от които носи по един квалификационен кредит. Обучителните сесии са свързани с видовете индикатори за измерване на успеха и създаване на концепция за стратегическото планиране.

По време на обучението участниците ще имат възможност да надградят компетентностите си, свързани с учене през целия живот; да адаптират модели от бизнеса, които са приложими в образованието; да формират положително отношение към личностното развитие и професионалното усъвършенстване; да представят добри и иновативни практики; да оценяват образователните потребности на учениците в класната стая или екипа учители, с които взаимодействат.

Обучител: Десислава Якимова