ТЕМА: Преподаване, създаване на материали и оценяване в STEM среда

Основната цела на програмата е учителите да се запознаят с нови подходи и методологии за работа с учениците в класната стая. Новите интереси, начин на учене и комуникация между децата, създава условия за по-трудна и непълноценна комуникация и предаване на знания между учител и ученик при стандартизирано представяне на информация в класната стая. С тази програма учителите ще се запознаят с методи за създаване на образователни материали, практически изпитвания и оценявания, създаване на игри и състезания с образователна цел и по-лесно предаване и валидиране на знания. 

Програмата представя идеологията на STEM като нов начин на мислене и колаборация с колеги учители и ученици. Идеята е да се представи как трябва да изглежда класната стая – подредба маси, столчета, осветление, стени, под, визуализации. Да се представи как се  е променила ролята на учителя в съвременната класна стая.   Учителят да получи повече свобода и да използва часа си така, че по-малко да говори и преподава, а повече да подкрепя процеса и учениците да са водещи.  (дискусии, анкети, дебати, практически задачи).Обучението ще създаде механизми за създаване на материали, които да се ползват в класната стая и ще улесни оценяването на практически задания предадени от учениците.

Обучителната програма дава възможност за придобиване на 1 квалификационен кредит.

Обучител: Ивайло Бонев