Обучения

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 1

Акцентът в обучителната програма е поставен върху представянето на учебното помагало „Моята България“ – първа част. Книгата е издание на „Просвета“ и Фондация “Българска Памет” и е одобрена от МОН. В нея са включени последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история.

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 2.

Акцентът в обучителната програма е поставен върху представянето на учебното помагало „Моята България“ – втора част. Книгата е издание на „Просвета“ и Фондация “Българска Памет”.
Този обучителен модул е подходящ за учители по история и цивилизации от прогимназиален и гимназиален етап.

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 1

Чрез програмата за развиване на умения учителят има възможност да обогати преподавателската си практика, така че ученика да е в центъра на учебния процес. Програмата помага на учителя да изгради умения като планиране и управление на класа, стратегии за мотивиране на учениците, изграждане на високи стандарти за успех, които да са адекватни и нужни за неговите ученици, да избере умения и начини, по които ги развива и да подбере съответните критерии...

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 2

Обучението е предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области. По време на това обучение се разглеждат различни казуси от работата в училище и се набелязват стратегии за справяне. Част от тази програма е и разглеждане на ежедневните дейности, източниците на стрес и представяне на различни стратегии за управление на стреса при различните типове комуникация, дейности и интеракции в контекста на образованието.

Обучението включва три основни модула (всяка от които носи по 1 кредит):
Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 1

По време на тази програма всеки учител ще има възможност да си изработи план за работа с родители и да набележи подходи за съгласуване с останалите учители на ниво клас. Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг...

Тема: Коучинг в образованието – Модул 2

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.
Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея.
Формата на обучението е частично присъствена.

Тема: Коучинг в образованието – Модул 3

Обучителната програма спомага за създаване на алгоритъм за прилагане на коучинг подход в различни ситуации и разработване на различни казуси. Задава се модел и план за работа с ученици за кариерно ориентиране през годината.
Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.
Коучинг подход при девиантно поведение.