Обучения

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 1

Акцентът в обучителната програма е поставен върху представянето на учебното помагало „Моята България“ – първа част. Книгата е издание на „Просвета“ и Фондация “Българска Памет” и е одобрена от МОН. В нея са включени последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история.

Тема: Методически подходи за обучение и преподаване на българска история в начален и прогимназиален етап чрез нов учебен ресурс – Кратка история за млади читатели „Моята България“ – Модул 2.

Акцентът в обучителната програма е поставен върху представянето на учебното помагало „Моята България“ – втора част. Книгата е издание на „Просвета“ и Фондация “Българска Памет”.
Този обучителен модул е подходящ за учители по история и цивилизации от прогимназиален и гимназиален етап.

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 1

Чрез програмата за развиване на умения учителят има възможност да обогати преподавателската си практика, така че ученика да е в центъра на учебния процес. Програмата помага на учителя да изгради умения като планиране и управление на класа, стратегии за мотивиране на учениците, изграждане на високи стандарти за успех, които да са адекватни и нужни за неговите ученици, да избере умения и начини, по които ги развива и да подбере съответните критерии...

Тема: Успешният учител – подходи за развиване на професионалните умения – Модул 2

Обучението е предназначено за учители от всички образователни степени и предметни области. По време на това обучение се разглеждат различни казуси от работата в училище и се набелязват стратегии за справяне. Част от тази програма е и разглеждане на ежедневните дейности, източниците на стрес и представяне на различни стратегии за управление на стреса при различните типове комуникация, дейности и интеракции в контекста на образованието.

Обучението включва три основни модула (всяка от които носи по 1 кредит):
Тема: Коучинг в образованието – Модул 1

По време на тази програма всеки учител ще има възможност да си изработи план за работа с родители и да набележи подходи за съгласуване с останалите учители на ниво клас. Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг...

Тема: Коучинг в образованието – Модул 2

Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.
Ще се разгледат уменията на 21 век, които се отнасят към саморефлексия и осъзнатост на ученика. Ще се представят различни коучинг инструменти, подходи за реакция при ситуации с ученици в класната стая и с родители извън нея.
Формата на обучението е частично присъствена.

Тема: Коучинг в образованието – Модул 3

Обучителната програма спомага за създаване на алгоритъм за прилагане на коучинг подход в различни ситуации и разработване на различни казуси. Задава се модел и план за работа с ученици за кариерно ориентиране през годината.
Обучителната програма е подходяща за учители от всички образователни степени и предметни области, както и за педагогически съветници и психолози.
Коучинг подход при девиантно поведение.

ТЕМА: Методът "Обърнатата класна стая"

Обучителната програма разглежда предизвикателството към учителите при ангажирането на вниманието на учениците и преосмислянето на разпределянето на отговорностите в учебния процес – както на обучаваните, така и своите собствени, чрез прилагане на модела „Обърната класна стая“.
По време на обучението участниците ще имат възможност да се запознаят със съвременния педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. Ще се изградят различни стратегии и алтернативни методи на обучение в класната стая, които са от решаващо значение, за да се мотивират и стимулират учениците към активност

ТЕМА: Лидерски умения на педагогическите специалисти

Програмата включва обсъждане и цялостен преглед на видовете лидерство в педагогическата дейност и определяне на собствен лидерски стил. Фокусът на тази обучителна сесия е върху видовете комуникации и представянето на различни стратегии за въздействие на учителя чрез информацията, която споделя с аудиторията.
По време на обучението участниците ще имат възможност да изградят ключови стъпки за усъвършенстване и отстояване на лидерските си и комуникационни умения; да надградят компетентностите си, свързани с определяне на нуждите на групата, с която специалистът работи - учители, ученици, родители; да изградят план за развитието на екипа спрямо собствения си лидерския стил.

ТЕМА: Помощник на учителя за работа с деца със специални образователни потребности

Целта на програмата е да се създадат предпоставки за дейности в мултидисциплинарен екип за развитието на децата и учениците със специални образователни потребности.
Обучителната програма е представена в 3 части, всяка от която е с продължителност 16 академични часа и носи по един квалификационен кредит. По време на обучението участниците ще имат възможност да придобият умения за работа с основните групи деца със специални образователни потребности; да използват различни видове методи и техники за работа с различните групи; да придобият увереност при работата с деца и ученици със затруднения в обучението.

ТЕМА: Помощник на учителя в начален етап

Обучителната програма е насочена към структуриране на уменията и компетентностите на помощника на учителя в начален етап. и е представена в 3 части, всяка от която е с продължителност 16 академични часа и носи по един квалификационен кредит.
По време на обучението участниците ще имат възможност да повишат професионалната си квалификация като помощник-учители; да се запознаят с методиката и материалите, необходими за развитието, потенциала и уменията на децата в начален етап; да планират различни видове дейности в образователния процес; да изградят необходимите умения, подготовка и експертиза за подпомагане на основния учител в класната стая на начален етап.

ТЕМА: Стратегическо планиране

Програмата се състои от две части, всяка от които носи по един квалификационен кредит. Обучителните сесии са свързани с видовете индикатори за измерване на успеха и създаване на концепция за стратегическото планиране.
По време на обучението участниците ще имат възможност да надградят компетентностите си, свързани с учене през целия живот; да адаптират модели от бизнеса, които са приложими в образованието; да формират положително отношение към личностното развитие и професионалното усъвършенстване; да представят добри и иновативни практики; да оценяват образователните потребности на учениците в класната стая или екипа учители, с които взаимодействат.

ТЕМА: Деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение

Обучението е подходящо за учители от различните образователни етапи и предметни области, както и за педагогически съветници и други подкрепящи специалисти.
По време на програмата участниците ще се запознаят с техники и стратегии за справяне с различни предизвикателни ситуации в класната стая. Ще могат по-добре да планират, адаптират и организират учебния процес, така че да отговаря на специфичните изисквания за работа с деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение. Ще се представят различни инструменти за работа и проследяване на индивидуалния напредък на децата.

ТЕМА: Емоционална интелигентност в обучението

Обучението е подходящо за учители от различните образователни етапи и предметни области, както и за педагогически съветници и други подкрепящи специалисти.
По време на обучението участниците ще имат възможност да затвърдят умението си за самопознание и да формират положително отношение към личностното развитие и професионалното усъвършенстване. Целта е да се създадат предпоставка за активно участие в квалификационни и информационни форуми, както и в представянето на добри и иновативни практики;

ТЕМА: „Системен подход при взаимодействието между учители, родители и деца/ученици"

Програмата е с изключително голяма приложимост при работа с родители и деца. Базирана е върху практиката на завладяващи със своите открития психолози като Берт Хелингер, създател на метода „Семейни констелации”. Мариане Франке-Грикш и Гюнтер Шрикер са негови ученици, които прилагат идеите му в образованието. Това е обучението, чрез което ще получите неочаквани прозрения за двете системи, в които пребивава детето - семейството и училището.

ТЕМА: Дигитализация на учебния процес

Обучението Дигитализация на учебния процес е предназначено за всички учители, които искат да модернизират своите учебни материали и не се страхуват да използват образователни приложения и игри. Иновациите в учебния процес позволяват на преподавателите да представят уроците по един много по-достъпен, интересен и интерактивен начин пред учениците, което несъмнено повишава и резултатите на учащите. Лекторът демонстрира как се създават Гугъл сайтове и как те могат да подпомогнат учебния процес. Педагогическите специалисти имат възможност и да се запознаят с функциите на приложенията: „learning app”, „wordwall” и „edpuzzle”.

ТЕМА: Изследователски подход в образованието

Програмата Изследователски подход в образованието включва конкретни стратегии и практики, взаимствани от Фондация „Сай Хай”, мисията на които е да вдъхновяват учениците да се занимават с наука, чрез разширено преподаване на STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Програмата включва добри примери за ангажиране и мотивиране на ученици в задълбоченото изучаване на науки и инструменти, които са съчетание между коучинг и научен подход, целящи изграждане на умения за планиране и осъществяване на проучвания, изграждане на хипотеза, проверка на хипотеза, осъществяване на изследване, експеримент, обобщаване на резултатите и представянето им.

ТЕМА: Интерактивни методи в обучението по Безопасност на движението по пътищата

Програмата запознава педагогическите специалисти с нови интерактивни средства и методи на преподаване на Безопасност на движението по пътищата (БДП). Тя представлява теоретична и практическа подготовка за същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи и техники при възпитанието и обучението по дисциплината. Курсът разглежда различни казуси с пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита - характеристика, видове, превенция.

ТЕМА: Преподаване, създаване на материали и оценяване в STEM среда

Основната цела на програмата е учителите да се запознаят с нови подходи и методологии за работа с учениците в класната стая. Новите интереси, начин на учене и комуникация между децата, създава условия за по-трудна и непълноценна комуникация и предаване на знания между учител и ученик при стандартизирано представяне на информация в класната стая. С тази програма учителите ще се запознаят с методи за създаване на образователни материали, практически изпитвания и оценявания, създаване на игри и състезания с образователна цел и по- лесно предаване и валидиране на знания.

ТЕМА: Технологии и инструменти за преподаване в класната стая

Основната цела на програмата е учителите да се запознаят с основни инструменти за работа в класна стая. Инструменти, които подкрепят споделянето на информация, валидирането на знания или представянето на нови данни. Чрез практическа демонстрация учителите се запознават с инструменти, които разчупват образователния процес, правят го по-забавен и най-вече интерактивен. Дават повече свобода за изразяване на самия учител и ученици.