НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Системата на училищното образование в България има нужда от мотивирани и подготвени учители. Анализите показват потребност от разработване и реализиране на мерки за компенсиране на тази необходимост.
Политика на Министерството на образованието и науката е осигуряване на условия за подготовка на успешни педагогически специалисти, които ежедневно преодоляват предизвикателства и имат потенциал за развитие. За реализирането и се създават възможности за:

- Компенсиране недостига от учители;

- Придобиване на допълнителна квалификация „учител по ..“ от действащи учители и други специалисти от системата на училищното образование;

- Осигуряване на допълнителни обучения за мотивирани специалисти с висше образование за включване в системата на училищното образование.

Училищната система включва училища с различна специфика и статут. Някои от тях са изправени пред предизвикателството да се справят с редица проблеми: социално-икономически, ниски образователни резултати, както и такива, свързани с провеждането на образователния процес в планинските и гранични райони, както и в средищните и защитените училища. Други трудно обезпечават профилираната подготовка и извънкласните дейности в училище. Всички те изпитват недостиг от опитни и квалифицирани педагогически специалисти.

Чрез настоящата програма Министерството на образованието и науката създава възможности за опитни специалисти да докажат своя професионализъм в трудна и специфична среда и да допринесат за подобряване качеството и ефективността на образованието, както и за бъдещото развитие на училищата, да приложат своя опит и да мултиплицират работещите практики за постигане на резултати с учениците.

Създаденият модел при реализирането на настоящата национална програма за мотивиране, подготовка и ефективна професионална реализация учители и апробирането му чрез дейностите на програмата са възможност за формиране и реализацията на държавна политика за кадрово осигуряване на предучилищното и училищно образование.

Научи повече за програмата: тук