Наредба №9

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г.

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 7 от 22.01.2019 г. Издадена от министъра на образованието и науката

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за институциите по чл. 22, ал. 2, т. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт включва:
1. условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
2. условията и реда за определяне на националните училища и на иновативните училища.
Чл. 2. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
Чл. 3. (1) Детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена имат като основни индивидуализиращи характеристики наименование, седалище и официален адрес.
(2) Наименованието се изписва на български книжовен език, трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.
Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) (1) Наименованието на училището включва име и означение на вида му по чл. 38, ал. 1 и 2, чл. 39, ал. 2, чл. 42, ал. 3 и чл. 44, ал. 1 ЗПУО. Името на училището трябва да е обществено приемливо.
(2) Наименованието на училището може да не съдържа думите „профилирана" или „професионална", когато еднозначно са посочени някои от следните допълнителни означения:
1. за профилираните гимназии - „езикова" и/или основният чужд език, „математическа", „природо-математическа", „хуманитарна";
2. за професионалните гимназии - основни специалности, професии, професионални направления, области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
(3) Наименованието на училището може да включва и означение за основните профили или специализираната подготовка, по които то провежда обучение, когато повече от половината от паралелките в училището са с изучаване на съответния профил/профили или специализирана подготовка.
(4) Наименованието на училището може да включва и означение за основни специалности, професии, професионални направления или области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, когато в повече от половината от паралелките се осъществява съответното обучение.

Целият текст на наредбата - тук