Лектори

проф. дин Лизбет Любенова

Проф. дин Лизбет Любенова завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1981 г. е научен сътрудник в Института по история към Българската академия на науките. От 2018 г. до момента е директор на научния архив на БАН. Занимава се с църковна история, изворознание, историография, въпросите на малцинствата в България.

Извършва редица научни специализации в Мюнхен, Виена, Москва и др. Проф. дин Любенова има дългогодишен преподавателски стаж в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговите филиали в Смолян и Кърджали, както и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Автор е на стотици научни трудове, статии, книги и учебници.

Още

проф. д-р Пламен Павлов

Проф. д-р Пламен Павлов завършва специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1982 г. От 1984 г. е преподавател по история на Византия и средновековните балкански държави във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изнася лекции и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Варненския свободен университет. Проф. д-р Павлов е автор и съавтор на над стотици статии, студии, книги и учебници, енциклопедични справочници, поезия и публицистика. Участник е в научни и обществени проекти, свързани с историята и съвремието на българските общности извън страната. От 1998 до 2002 г. заема поста председател на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на България. Неговата мисия е да популяризира българската история и култура, като за целта си сътрудничи с печатни и електронни медии у нас и в чужбина.

Още

проф. д-р Пламен Митев

Проф. д-р Пламен Митев завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. От 1982 до 2013 г. изкачва всички стъпала на научната стълбица – асистент по Българско възраждане; старши асистент; главен асистент; доцент; професор. От 2003 до 2007 г. заема длъжността заместник – декан по магистърски програми,

научна и международна дейност в Историческия факултет на СУ. През 2007 г. е избран за негов декан, а през 2011 г. е преизбран за втори мандат. Автор и съавтор е на десетки книги и учебни помагала, научни статии в български и чужди специализирани издания.

Още

Доц. д-р Даниел Вачков

Доц. д-р Даниел Вачков завършва специалност “История” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1990 г. През 1992 г. получава Диплома за висши европейски изследвания от Европейския университетски център в гр. Нанси (Франция). От 2017 г. до момента е директор на Института за исторически изследвания при БАН.

Член на Експертния съвет към Института за изследване на близкото минало. Той има постоянно участие в редица конференции и семинари в България, Румъния, Франция, Северна Македония, Украйна и др. Автор е на монографии, колективни трудове, учебна литература, както и на редица научни статии. Участва в Националната комисия към МОН за провеждане и оценяване на Държавния зрелостен изпит по История и цивилизация. Външен експерт към МОН за програмите в гимназиалния курс на обучение по История и цивилизации.

Още

Доц. д-р Веселина Вачкова

Доц. д-р Веселина Вачкова завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е историк, дописен член на Българската академия на науките и изкуствата, преподавател в Националната художествена академия и в Националната класическа гимназия. Директор на Историческия музей в Перущица. Автор е на десетки

научни студии и статии, части от колективни трудове, както и на девет монографии. Редовно е канена за докладчик на научни конференции и има няколко десетки участия като виден византолог в телевизионни предавания и редица други електронни медии. Тя е любим лектор както в обществата на специалисти, така и сред членове на клубове по история в София и страната.

Още

Теодора Борисова – Петрова

Теодора Борисова е възпитаник на НГДЕК “ Св. Константин Кирил Философ”. През 1998 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски” като магистър в специалност “История”. Тя е с дългогодишен преподавателски опит в НГДЕК “Св. Константин Кирил Философ” по предметите История и цивилизации и История на културата . В периода от 2010 до 2018 г.

е базов учител към СУ “Св. Климент Охридски”. Член е на работна група по проектна дейност към МОН по програмата “За по-качествено образование”, както и на Националната комисия към МОН за организиране и провеждане на олимпиада по История и цивилизации. Участва в работна група към МОН за съставяне на учебно-изпитни програми по История и цивилизации за държавен зрелостен изпит. Автор на учебници, помагала и учебно–методическа литература.

Още

Ренета Богданова

Ренета Богданова завършва магистратура в специалността “Управление на човешките ресурси”. Тя е сертифициран коуч към “Mentor coaches”. Участва активно в програми за управление на екипи от разстояние, обучението Virtual Power Teams, Международна мрежа за обучение на учители (Teach For All), “Проект за повишаване на квалификацията на човешките

ресурси в образованието” към МОН и др. Съосновател и програмен директор е на Фондация “Сай Хай”, която подкрепя учители и училища в развиване на научни клубове и фестивали. В хода на професионалния си опит работи в над 9 региона в страната, комуникира и обменя опит с колеги от други държави, с хора от различни възрасти, опит и ценности. Към момента е мениджър “Бизнес развитие” към ЧОУ “Цар Симеон Велики” и специалист “Човешки Ресурси” към ЕРЕМИ “ЕООД”.

Още

Станимира Трифонова

Станимира Трифонова е с магистърска степен по невропсихология от Маастрихтския университет в Холандия. Тя е бакалавър по психология в националния Каподистрийски университет в Атина (Гърция.) Към момента е докторант по Диференциална психология на личността в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Има опит в работата с

емоционални разстройства, разстройства на личността, проблеми с паметта и поведенчески проблеми. Професионалният й опит е придобит вследствие на работата й в клинична, академична и училищна обстановка.

Още

Мария Иванова

Мария Иванова е възпитаник на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където завършва специалност “Българска филология”. Професионалният й път започва като учител по програма “Заедно в час”, където след това става и координатор „Алумни и лидерско развитие“ на Фондацията. Взима участие в конференциите „Образование за успеха

на всяко дете“ (2013) и „Образование“, (2015), организирани от “Заедно в час”. Тя е Гугъл сертифициран учител. Към момента е Заместник - директор по иновациите и учител по български език и литература в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Носител на почетното отличие “Неофит Рилски” от Министерството на образованието и науката.

Още

Станимира Христова

Станимира Христова завършва „Специална педагогика“ през 2011 г. Основател е на център за работа с деца „Местенцето“ и участва в проект „Едно училище за всички“ на Център за приобщаващо образование. Професионалният й път минава през програмата на “Заедно в час”. Консултира учители и родители, работи с деца със специални образователни потребности -

индивидуално, в малки групи и в училищна обстановка. Убедена е, че пътят за приемане на „различието“ и израстването на децата, като разбиращи и приемащи хора, преминава през съвместното им обучение.

Още

Десислава Якимова

Десислава Якимова завършва бакалавърска степен „Специална педагогика” и магистърска степен „Логопедия”. Квалифициран Монтесори педагог и терапевт. Участва в редица конференции и обучения, сред които „Конференция по глобално гражданско образование", „Международна конференция- Приобщаващо образование", „Работа с родители",

„Социално и емоционално учене", разработване на планове за допълнителна подкрепа и др. Участва в разработване на методика за развитие на емоционална интелигентност и социални компетенции у децата. Опитът, който има е добит в следствие на работа в център за аутизъм, регионален Център за подкрепа на приобщаващото образование - София-град, Център за социална образователна подкрепа.В момента е начален учител и координатор начален етап в Частно училище “Цар Симеон Велики“.

Още