ТЕМА: Интерактивни методи в обучението по Безопасност на движението по пътищата

Програмата запознава педагогическите специалисти с нови интерактивни средства и методи на преподаване на Безопасност на движението по пътищата (БДП). Тя представлява теоретична и практическа подготовка за същността и многообразието на интерактивните стратегии, методи и техники при възпитанието и обучението по дисциплината. Курсът разглежда различни казуси с пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита – характеристика, видове, превенция. Включва още: изграждане на система от цели на обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и училището; адекватно и безопасно поведение на деца и ученици в различни пътни ситуации; организация и управление на обучението по БДП. Продължителността на обучението е 16 академични часа с придобиване на 1 квалификационен кредит.

Обучението е подходящо за психолози, възпитатели, директори, заместник-директори, учители, педагогически съветници.

Обучител: Десислава Якимова