Емоционална интелигентност в обучението

ТЕМА: „Емоционална интелигентност в обучението“.

Обучението е подходящо за учители от различните образователни етапи и предметни области, както и за педагогически съветници и други подкрепящи специалисти.

По време на обучението участниците ще имат възможност да затвърдят умението си  за самопознание и да формират положително отношение към личностното развитие и професионалното усъвършенстване. Целта е да се създадат предпоставка за активно участие в квалификационни и информационни форуми, както и в представянето на добри и иновативни практики; да се насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелни действия, за междуличностно и междукултурно общуване, управление на емоциите, съпричастност, отговорност за собствените решения, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др.

Обучител: Ренета Каменова Богданова