Детето в центъра на образованието

Публикувано от Център за обучение "Цар Симеон Велики" на

Интервю на д-р Росица Врабевска в специалното издание на Forbes България – Forbes Women 2021

Д-р Врабевска, имате 20-годишен опит в научно­изследователската дейност – къде е пресечната точка между кариерата на доктор, бизнесдама и управител на образователна структура?

В изграждането на работещи структури и до­бавянето на стойност в обществото. Завър­ших медицина, защото исках да се занимавам с наука, което ми даде много и различни умения. Компанията ни Comac Medical растеше, а един растеж трябва да бъде управляван с помощта на правилно подбран екип. Тогава видяхме действителността на пазара на труда – липсата на достатъчно добре квалифицирани научни кадри и необходимостта от връзка между средното и висшето образование и съответно между висшето образование и бизнеса. Нашата мисия е да запълним тази празнина.

Как опитът ви в бизнеса ви помага в управле­нието на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“?

Управляваме го по същия начин, както и компа­нията – стараем се да обхванем целия спектър от услуги. Предлагаме яслена грижа, детски гра­диниосновно училище, гимназия, център за ра­бота с деца със специални образователни потребности и център за обучение на учители. И тъй като родителите са третият участник в образователния процес – създадохме и Родител­ска академия.

ОСНОВНИЯТ ФОКУС В НАШАТА РАБОТА Е ЕДИН – ДЕТЕТО ДА Е В ЦЕНТЪРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

образование и възпитание на много високо ниво. Това е доста иновативно за консервативна сфера като образованието, къ­дето всички процеси са повече или по-малко пре­върнати в статукво. Предизвикателство беше и изграждането на екип, който да припознае и подкрепи тази визия и начин на работа.

Какво представлява индивидуалният подход, който прилагате?

Основният фокус в нашата работа е един – де­тето да е в центъра на образователния про­цес. Залагаме на приемствеността и на плав­ната връзка между всички етапи. Обучението при нас е базирано на това да не се наизустя­ват уроци, а по-скоро да се търси информация, да се решават проблеми с помощта на анализ и натрупване на знания – подход, който се струва странен на много от амбициозните родители, които смятат, че децата им трябва да са пълни отличници на всяка цена, но нашата визия за об­разователния процес е по-различна.

Каква е вашата лична професионална мисия?

Да създам работеща структура, еталон за ка­чествено образование – с мотивирани и уважа­вани учители и ученици, които да излизат от образователните ни организации като изградени и успешни личности.

Категории: новини