Деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение

ТЕМА: „Деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение“.

Обучението е подходящо за учители от различните образователни етапи и предметни области, както и за педагогически съветници и други подкрепящи специалисти.

По време на програмата участниците ще се запознаят с техники и стратегии за справяне с различни предизвикателни ситуации в класната стая.  Ще могат по-добре да планират, адаптират и организират учебния процес, така че да отговаря на специфичните изисквания за работа с деца със специални образователни потребности и противопоставящо се поведение. Ще се представят различни инструменти за работа и проследяване на индивидуалния напредък на децата.

Обучител: Станимира Христова