Цели

Цели

Чрез предлагане на иновативни теми и подходи в обучението Центърът за професионално обучение „Цар Симеон Велики“ цели да повиши качественото образование на съвременните педагогически специалисти, както и да акцентира на коучинг подхода в образователния процес. Това се реализира чрез системно организиране на обучения, конференции и семинари, които ще съдействат за обмяната на опит и повишаване на  квалификацията. Стремежът е да се засили интеракцията на личностите, работещи в сферата на образованието и да се създаде успешно партньорство между училищата, академичната общност и културните институции.