Цели Визия и Приоритети

Цели, визия и приоритети

Цели

Чрез предлагане на иновативни теми и подходи в обучението Центърът за професионално обучение „Цар Симеон Велики“ цели да повиши качественото образование на съвременните педагогически специалисти, както и да акцентира на коучинг подхода в образователния процес. Това се реализира чрез системно организиране на обучения, конференции и семинари, които ще съдействат за обмяната на опит и повишаване на квалификацията. Стремежът е да се засили интеракцията на личностите, работещи в сферата на образованието и да се създаде успешно партньорство между училищата, академичната общност и културните институции.

Визия

Център за обучение “Цар Симеон Велики” е образователна и културна институция, която е с динамично развитие и конкурентноспособни предимства в сферата на професионалното обучение и квалификацията на педагогическите специалисти.

Приоритети

Приоритетът на организацията е да координира и провежда квалификационни форми за учители, педагогически специалисти, психолози в различни научни направления на европейско равнище, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят. Дейността на обучителния Център е изцяло съобразена със Закона за предучилищното и училищно образование, на Националната програма за развитието на педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот.